Strona główna
O nas
Statut NZOZ
Regulamin NZOZ
Karta Praw Pacjenta
Ważne informacje
Napisz do nas...
Polecane linki


                                                          STATUT
               Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej –  „Ośrodek Zdrowia”
                                        w Wójcinie, gm. Jeziora Wielkie


                                                          
DZIAŁ I
                                                  Postanowienia ogólne

                                                              § 1

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej – „Ośrodek Zdrowia”  w Wójcinie zwany dalej  NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”  jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej

                                                              § 2
 
NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”  w Wójcinie  został utworzony przez Bogumiła Kabata, zam. Wójcin 164, 88-324 Jeziora Wielkie.
                                                              § 3

Siedzibą NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”  jest Wójcin 63, 88-324 Jeziora Wielkie. Obszar działania Rzeczpospolita Polska.
                                                              § 4

NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” działa w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)  i przepisów    wydanych na jej podstawie, aktu utworzenia NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” w Wójcinie   - decyzja właściciela z dnia 7.04.2008 r., ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. nr 24, poz. 141 ze zm.), niniejszego statutu.

                                                          DZIAŁ II
                                                     Cele i zadania

                                                              § 5

- Celem  NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”  jest udzielanie świadczeń zdrowotnych i promocja zdrowia.
- Do zadań NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” należą działania służące zachowaniu ratowaniu,   przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne zadania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów regulujących zasady ich wykonywania. 
- Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych  przez NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”:
  a) świadczenia w pełnym zakresie podstawowej opieki zdrowotnej
  b) higiena szkolna z obowiązkowymi szczepieniami dzieci i młodzieży
  c) opieka środowiskowa
- Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych może być rozszerzony w zależności od potrzeb społecznych i możliwości finansowo-technicznych zakładu.

                                                            DZIAŁ III
                                                       Organy zakładu

                                                                § 6

- NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” w Wójcinie kieruje i reprezentuje na zewnątrz kierownik.
- Kierownika NZOZ - „Ośrodek Zdrowia” powołuje i odwołuje właściciel.

                                                                § 7

- Kierownik NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”  jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników.
- Kierownik NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” wykonuje swoje zadania samodzielnie.
- W przypadku nieobecności Kierownika, zastępuje go osoba upoważniona przez niego.
- Kierownik NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” odpowiada za zapewnienie udzielania
świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych oraz spełniające wymagania zdrowotne określone we właściwych przepisach.

                                                         DZIAŁ IV
                                              Struktura organizacyjna

                                                               § 8

- W skład NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” wchodzą:
   a) poradnia ogólna (poradnia lekarza rodzinnego)
   b) gabinet medycyny szkolnej
   c) gabinet pielęgniarki środowiskowej
   d) gabinet zabiegowy
   e) gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
- Jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne tworzy, przekształca i likwiduje właściciel – osoba powołująca NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”.
- Do zmiany organizacji wewnętrznej określonej w pkt. 1 i pkt. 2 konieczna jest zmiana statutu.
- Szczegółowe zasady działania, organizację i porządek procesu udzielania
świadczeń zdrowotnych w zakładzie określa regulamin porządkowy zakładu.
- Regulamin porządkowy zakładu ustala kierownik NZOZ – „Ośrodek Zdrowia”.
                                                             
                                                           DZIAŁ V
                                                 Gospodarka finansowa

                                                               § 9

 - Gospodarka finansowa NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” prowadzona jest w formie zakładu samofinansującego niepublicznego. 
- Źródłem finansowania działalności NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” są środki z odpłatnych świadczeń  zdrowotnych.
- Źródłem finansowania NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” mogą być także środki publiczne przekazywane na podstawie umów, których tryb i zasady zawierania i rozwiązywania regulują  odrębne przepisy.
- Źródłem finansowania NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” mogą być też spadki, zapisy, darowizny, dotacje.

                                                      DZIAŁ VI
                                            Postanowienia końcowe

                                                            § 10

Niniejszy statut nadano dnia 11.06.2008 r.

                                                            § 11

Zmiany statutu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

                                             Niniejszy statut nadaje:      
 ……………………………………………………………………………………………...............
    (Bogumiła Kabata – właściciel powołujący NZOZ – „Ośrodek Zdrowia” w Wójcinie)

                        

                                                            Licznik

                         Copyright: nzoz-wojcin.pl 2008-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.