Strona główna
O nas
Statut NZOZ
Regulamin NZOZ
Karta Praw Pacjenta
Ważne informacje
Napisz do nas...
Polecane linki


                                      

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
NZOZ “OŚRODEK ZDROWIA” Prywatny Gabinet Internistyczny

w WÓJCINIE, gm. Jeziora Wielkie

 

§ 1

                                           Podstawy prawne funkcjonowania

-                     NZOZ “Ośrodek Zdrowia” działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności; 

- ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 217 – tekst jednolity) i aktów wykonawczych do tejże ustawy,

-                     aktu utworzenia Zakładu z dnia 07.04.2008 r.

-                     statutu Zakładu.

 

§ 2

        Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa:

-                     cele i zadania NZOZ “Ośrodek Zdrowia”,

-                     strukturę organizacyjną NZOZ “Ośrodek Zdrowia”,

-                     rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych,

-                     miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

-                     przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń,

-                     organizację i zadania NZOZ “Ośrodek Zdrowia”, w tym jego komórek organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego
i efektywnego funkcjonowania NZOZ “Ośrodek Zdrowia” pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno-gospodarczym,

-                     warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji
i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

-                     wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej ustalonej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta, 

-                     prawa i obowiązki pacjenta,

-                     obowiązki podmiotu leczniczego w razie śmierci pacjenta.

§ 3

1.      NZOZ “Ośrodek Zdrowia”  został utworzony przez lek. med. Bogumiłę Kabata.

2.      Siedziba (adres) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia” znajduje się w Wójcin 63, 88-324 Jeziora Wielkie 

 

§ 4

Cele i zadania

1.                  Podstawowym celem NZOZ “Ośrodek Zdrowia” jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

2.                  Do podstawowych zadań NZOZ “Ośrodek Zdrowia” należy:

-                     prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej,

-                     udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

-                     organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności,

-                     wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,

-                     współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami,

-                     orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,

-                     inne zadania zlecone przez Kierownika NZOZ “Ośrodek Zdrowia”.

§ 5

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych  w NZOZ – “Ośrodek Zdrowia”

1.                  Niepubliczny  Zakład Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia”  organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu. podstawowej opieki zdrowotnej w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2.                  W uzasadnionych przypadkach świadczenia są udzielane w domu pacjenta.

3.                  Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

4.                  Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.

5.                  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia” udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 6

1.                  Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w NZOZ “Ośrodek Zdrowia” kierują ubezpieczonych zapisanych na swoje listy, na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne bądź zabiegi fizjoterapeutyczne przez wystawienie skierowania.

2.                  Bez skierowania są udzielane świadczenia na zasadach określonych w ustawie
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

3.                  Skierowanie na konsultację, poradę specjalistyczną lub planowaną hospitalizację, musi być poprzedzone badaniami diagnostycznymi, uzasadniającymi
i uzupełniającymi skierowanie, należącymi do zakresu badań diagnostycznych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

§ 7

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów  i ciągłości postępowania,

1.      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia” prowadzi, przechowuje
i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia” zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

2.      Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia”  udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.

3.      Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

§ 8

Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia”

1.      W Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia”  funkcjonują następujące komórki organizacyjne prowadzące działalność medyczną oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu:

-                     poradnia lekarza rodzinnego,

-                     gabinet medycyny szkolnej,

-                     gabinet pielęgniarki środowiskowej,

-                     gabinet zabiegowy,

-                     gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej.

§ 9

Do podstawowych zadań Poradni Lekarza Rodzinnego  należy:

-                     badanie i porady lekarskie,

-                     wykonywanie świadczeń medycznych określonych w zakresie czynności lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, leczenie - orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia

§ 10

Do podstawowych zadań gabinetu medycyny szkolnej należy:

-                     badanie i kwalifikowanie do szczepień ochronnych,

-                     przeprowadzanie wywiadów ,

-                     wykonywanie testów przesiewowych oraz bilansów,

-                     w razie konieczności udzielanie pomocy przedlekarskiej,

-                     współpraca z dyrektorami szkół, nauczycielami i pedagogami szkolnymi,

-                     w razie potrzeby kontakty i współpraca z opieką społeczną,

-                     prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

§ 11

Do podstawowych zadań gabinetu pielęgniarki środowiskowej należy:

-                     wykonywanie zabiegów jak w § 12 od pkt. a do c ,

-                     prewencja zdrowotna,

-                     prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej

§ 12

Do podstawowych zadań gabinetu zabiegowego należy:

a)      wykonywanie iniekcji podskórnych , domięśniowych i dożylnych,

b)     wykonywanie opatrunków, pomiarów RR, pobierania krwi do badań analitycznych,

c)      wykonywanie szczepień wg ustalonego kalendarza,

d)     prowadzenie dokumentacji,

e)      prowadzenie profilaktyki (bilanse 2 latka i  4 latka ),

f)       planowanie szczepień i przestrzegania terminu ważności i prawidłowego przechowywania szczepionek,

g)      organizowanie i prowadzenie wspólnie z lekarzem działalności prozdrowotnej.

§ 13

Do podstawowych zadań gabinetu położnej środowiskowo-rodzinnej należy:

-                     realizacja opieki nad kobietami ciężarnymi, położnicami, noworodkami
i niemowlętami,

-                     realizacja wizyt patronażowych,

-                     udzielanie instruktażu w zakresie opieki nad noworodkiem,

-                     udzielanie instruktażu w zakresie opieki nad matką po porodzie,

-                     prowadzenie edukacji w kierunku samobadania piersi w celu wczesnego wykrywania raka piersi ,

-                      współpraca z lekarzem medycyny rodzinnej, pielęgniarką w gabinecie zabiegowym i szczepień lekarza rodzinnego,

-                     bieżąca współpraca z przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia matki i dziecka,

-                     prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

§ 14

1.      NZOZ – “Ośrodek Zdrowia” kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.

2.      Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące NZOZ “Ośrodek Zdrowia”
i ponosi za nie odpowiedzialność.

3.      Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.

4.      Do obowiązków i uprawnień Kierownika NZOZ “Ośrodek Zdrowia”  należy między innymi:

-                     organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

-                     zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad    przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,

-                     podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania
i zwalniania    pracowników NZOZ “Ośrodek Zdrowia”.

§ 15

                           Prawa i obowiązki pacjenta

1.      W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w NZOZ “Ośrodek Zdrowia” pacjent ma prawo do:

-                     poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

-                     świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

-                     rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

-                     wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,

2.      Do obowiązków pacjenta należy:

-                     przestrzeganie regulaminu porządkowego NZOZ “Ośrodek Zdrowia”,

-                     przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie NZOZ              “Ośrodek Zdrowia”,

-                     przestrzegania zasad higieny osobistej,

-                     posiadanie ważnych dokumentów uprawniających do korzystania
z nieodpłatnych świadczeń medycznych,

-                     przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż,

-                     przestrzeganie zaleceń lekarza,

3.      Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w NZOZ “Ośrodek Zdrowia” ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika NZOZ “Ośrodek Zdrowia”,

4.      Kierownik NZOZ - "Ośrodek Zdrowia" zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 16

Obowiązki zakładu opieki zdrowotnej w razie śmierci pacjenta

1.      Zgon pacjenta i jego przyczyny stwierdza się w karcie zgonu.

2.      Wystawienie karty zgonu jest obowiązkiem lekarza, który ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielił choremu świadczeń lekarskich.

3.      Jeżeli zachodzi podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, kartę zgonu wystawia lekarz, który na zlecenie Sadu lub prokuratury dokonał oględzin lub sekcję zwłok.

4.      W przypadku gdy nie ma lekarza zobowiązanego do wystawienia kart zgonu w myśl ust. 2, bądź taki lekarz zamieszkuje w odległości większej niż 4 km od miejsca w którym znajdują się zwłoki, albo z powodu choroby lub innych uzasadnionych przyczyn nie może dokonać oględzin zwłok w ciągu 12 godzin od chwili wezwania, kartę zgonu wystawia lekarz, który stwierdził zgon będąc wezwany do nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania.

§ 17

Kartę zgonu pacjenta, który zmarł w trakcie leczenia w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej “Ośrodek Zdrowia”  wydaje się najbliższej rodzinie.

§ 18

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

1.      Wysokość opłaty za udostępnienie (kopie) dokumentacji medycznej ustala się w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2.      Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.

3.      Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:

a)      jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 4 zł,

b)     jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł

c)      sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych - 2.00 zł

§ 19

                               Przepisy końcowe

Regulamin Organizacyjny wchodzi w życie po zatwierdzeniu przez organ założycielski NZOZ “Ośrodek Zdrowia” w Wójcinie i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie w NZOZ “Ośrodek Zdrowia” oraz na stronie internetowej podmiotu leczniczego.

                                                Zatwierdzam:

..................................................................................................................................................
  (Bogumiła Kabata - powołujący NZOZ “Ośrodek Zdrowia”) Wójcin, dnia 03.01.2014



                                                           Licznik

                       Copyright: nzoz-wojcin.pl 2008-2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.